Để liên lạc với Douyin, khách hàng có câu hỏi liên quan đến Douyin, hãy gửi câu hỏi vào email: contact@dyin.app
Douyin sẽ trả lời trong 1 - 5 ngày!